slideimage1 slideimage2 slideimage3 slideimage4 slideimage5 slideimage6

Осно­вна­та дей­ност на Сту­дио Ланд­шафт ЕООД е озе­леня­ване на пар­ко­ве, гра­ди­ни, дво­ро­ве, как­то и на при­ле­жа­щи пло­щи към жи­ли­щни, биз­нес сгра­ди и хо­те­ли.

Заедно с озе­леня­ване­то идва и въ­про­сът за на­поя­ва­не на поса­де­ните ра­сте­ния с необ­ходи­мото им коли­чество вода.

Гаран­ция за нор­мал­но­то раз­ви­тие на деко­ратив­ната расти­тел­ност и запаз­ване на дизай­на на Ва­шата гра­ди­на са по­стоян­ните гри­жи, кои­то ние пола­гаме.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer