Ланшафтно проектиране и изпълнение на проекти за озеленяване

Геодезическо заснемане

Геоде­зическо­то засне­мане е фун­да­мен­та на вся­ка пред­проект­на и про­ектант­ска дей­ност. Добро­то гео­дези­ческо засне­мане дава до­бър по­глед върху ситу­ация­та, отра­зя­ва действителното положение, намалява риска от непредвидени ситуации и повишава качеството на проектантската дейност за един добър краен проект. Реализацията на всеки архитектурен, строителен или устройствен проект започва с необходимостта от прецизна геодезическа информация.

Вертикално планиране

Вертикалната планировка представлява свързването на всички архитектурни и природни компоненти във Вашия двор по приятно достъпен за Вас начин. Основната и цел се крие в правилното проектиране на водоснабдяването и канализацията, което от своя страна трябва да бъде съобразено с геодезическото заснемане на терена. Идеята е да се отведат всички повърхностни води, породени от сняг и дъжд, далеч от къщата и вън от дворното място. Доброто вертикално планиране свързва височинно по подходящ начин сградите и съоръженията (напр. басейна и барбекю бара), чрез подходи, стълбища, пътеки и площадки, и определя мястото и височината на подпорните стени, така че денивелацията на терена да се преодолее максимално лесно. Вертикалната планировка е важна и за запазването на местните (вече съществуващи растителни видове), тъй като предпазва почвата от ерозия. Вертикалното планиране е пресечната точка на работите на геодезиста и на ландшафтния архитект.

Ландшафтно проектиране

Ландшафтното проектиране представлява създаването на работен проект за озеленяване. Този работен проект е съобразен с Вашите индивидуални изисквания, както и с данните от геодезическото заснемане на терена. Проектът съдържа посадъчна схема, според която декоративната растителност ще бъде засадена.