slideimage1 slideimage2 slideimage3 slideimage4 slideimage5 slideimage6

Основ­ната дейнст на фир­мата е изра­бот­ване на ланд­шафтни про­екти. Ланд­шафт­ното про­екти­ране пред­став­лява съз­дава­нето на раб­отен про­ект за озе­леня­ване.

Сту­дио Ланд­шафт ЕООД изпълнява също озе­леня­ване на пар­ко­ве, гра­ди­ни, дво­ро­ве, как­то и на при­ле­жа­щи пло­щи към жи­ли­щни, биз­нес сгра­ди и хо­те­ли.

Гаран­ция за нор­мал­но­то раз­ви­тие на деко­ратив­ната расти­тел­ност и запаз­ване на дизай­на на Ва­шата гра­ди­на са по­стоян­ните гри­жи, кои­то ние пола­гаме.