Озеленяване на градини

Сту­дио Ланд­шафт ЕООД изпълнява също озе­леня­ване на пар­ко­ве, гра­ди­ни, дво­ро­ве, как­то и на при­ле­жа­щи пло­щи към жи­ли­щни, биз­нес сгра­ди и хо­те­ли.

Про­феси­онал­ното озе­леня­ване е про­цес, кой­то мо­же да вклю­чва след­ните дей­ности:
» Гео­дези­че­ско засне­мане - фунда­мента на всяка пред­проект­на и про­ектант­ска дей­ност.
» Ланд­шаф­тно про­екти­ране - създа­ване­то на рабо­тен про­ект за озе­ле­нява­не.
» Верти­кал­но пла­нира­не - пред­ста­влява свър­зва­нето на всич­ки архи­тек­тур­ни и при­родни компо­ненти във Вашия двор по прият­но достъ­пен за Вас начин.
» Авто­матизи­рано напо­яване - про­ектира­не и изграж­дане на авто­матизи­рана по­ливна сис­тема.
» Под­държа­не на озеле­нени­те пло­щи - про­феси­онал­ни гри­жи за да при­добие гради­ната Ви стаб­илният облик, в кой­то ще про­дължи да се раз­вива и ще за­па­зи и опра­вдае инве­сти­рани­те от Вас сред­ства.