Грижи за зелените площи

Растенията са подложени на много влияния - замърсяване, прах, промени в климата. Също така, те търпят промени през различните годишни сезони. Гаран­ция за нор­мал­но­то раз­ви­тие на деко­ратив­ната расти­тел­ност и запаз­ване на дизай­на на Ва­шата гра­ди­на са по­стоян­ните гри­жи, кои­то ние пола­гаме. Всеки елемент и всяко растение имат нужда от специално внимание. Някои от основните дейности по поддръжка са:
» Почистване на зелената площ от есенните листа;
» Торене на почвата и подхранване, съобразени със специфичните нужди на отделните растения;
» Третиране с препарати за защита на декоративните растения;
» Подрязване и оформяне на короните на дръвчета, храсти и живи плетове;
» Поддържане на тревните площи - почистване, косене, напояване, торене, аериране.